rawe

cnd_obscure hecho en 03:44.38 ( rawe 03:50.40 ) WR!! (+61 KZ points)
jro_supermario hecho en 02:09.52 ( n/a **:**.** ) WR!! (+110 KZ points)
kzbg_ytt_lavaspeed hecho en 00:54.38 ( YellowJacket 01:10.58 ) WR!! (+60 KZ points)

Pepo

kzno_caseblock_v2 hecho en 08:15.85 ( YellowJacket 08:29.22 ) (+11 KZ points)
kz_a2_cambodia hecho en 12:14.44 ( YellowJacket 12:31.05 ) (+13 KZ points)
kz_kzsca_desk hecho en 06:56.12 ( YellowJacket 07:40.62 ) (+12 KZ points)
rd_riverpeak hecho en 07:14.00 ( YellowJacket 07:33.68 ) (+11 KZ points)

MWAA

kzro_axn_volcano hecho en 01:32.80 ( YellowJacket 01:53.10 ) (+10 KZ points)
kz_kz-endo_yamatai hecho en 05:07.23 ( YellowJacket 05:16.41 ) (+12 KZ points)
kz_phoogi hecho en 05:13.08 ( YellowJacket 05:21.01 ) (+13 KZ points)

marc0z]

kzro_darkfury hecho en 04:25.85 ( YellowJacket 04:31.87 ) (+14 KZ points)
kz_rambo_xen[-md] hecho en 05:36.04 ( YellowJacket 07:41.29 ) WR!! (+61 KZ points)

Demos Rechazadas:
rawe [ jro_supermario_rawe_0218.65.rar ] - Demo Superada
rawe [ kzbg_ytt_lavaspeed_rawe_0054.98.rar ] - Demo Superada
rawe [ kzbg_ytt_lavaspeed_rawe_0055.44.rar ] - Demo Superada
MWAA [ kzro_axn_volcano_MWAA_0136.37.rar ] - Demo Superada
MWAA [ kzro_axn_volcano_MWAA_0142.69.rar ] - Demo Superada
marc0z [ kz_rambo_xen[-md]_marc0z]_0537.88.rar ] - Demo Superada
Pepo [ kz_rambo_xen[-md]_Pepo_0711.77.rar ] - Demo Superada