Demos KZ

Release #55 - 24 Nuevas Demos!Posted by Aguslash

19-09-2015
 None    Demos KZ   Comments: 7
releaseKZ.jpgkHz

cg_w00tblock hecho en 08:05.16 ( Pepo 08:27.13 )
j2s_4floors hecho en 02:13.94 ( Aguslash 02:16.05 )
j2s_sandland hecho en 03:21.88 ( emmalahana 04:15.81 )
kzpl_desert_wellspring hecho en 01:38.97 ( marc0z 01:55.11 )
kzus_desertblock hecho en 09:16.40 ( Pepo 09:21.25 )
kz_ea_waterfall hecho en 03:58.44 ( Pepo 04:10.03 )
kz_excavation hecho en 03:49.42 ( itzmegas 03:54.70 )
kz_kzdk_delianshop hecho en 02:21.60 ( Enzooo. 02:23.19 )
kz_luonto hecho en 03:57.18 ( jek 04:10.86 )
kz_man_halloween2004 hecho en 07:33.48 ( Pepo 07:41.31 )
kz_toon_underground hecho en 04:15.07 ( bowaNS 05:09.67 )
kz_wsp_caves hecho en 05:32.35 ( Pepo 05:41.54 )
kz_wsp_valleyclimb hecho en 01:26.93 ( emmalahana 01:27.50 )

fRozeN

fu_bhop hecho en 02:54.32 ( Enzooo. 03:01.95 )
kz_deathvalley hecho en 02:50.98 ( Enzooo. 03:13.94 )
kz_goldwood hecho en 03:15.85 ( Enzooo. 03:22.12 )

marc0z]

j2s_westbl0ck2[easy] hecho en 05:04.44 ( Franco_x 05:50.25 )
kz_ins_industryrun hecho en 03:13.94 ( Sario 03:21.68 )
sn_noobbean_2 hecho en 04:33.11 ( waldoo 04:52.62 )

Pepo

kz_highlands hecho en 05:39.07 ( n/a **:**.** )
kz_toscana hecho en 03:23.50 ( Pepo 03:47.90 )

bowaaaNs

kz_memphisblock hecho en 08:07.12 ( ma0 09:32.83 )
kz_rd_oldmine hecho en 06:01.84 ( ma0 06:47.96 )
kz_to0nride hecho en 05:15.35 ( ma0 05:43.99 )

Demos Rechazadas:
fRozeN [ j2s_westbl0ck2[easy]_fRozeN_0534.71.rar ] - Demo Superada
fRozeN [ kzpl_desert_wellspring_fRozeN_0140.82.rar ] - Demo Superada
fRozeN [ kzpl_desert_wellspring_fRozeN_0145.85.rar ] - Demo Superada
fRozeN [ kzpl_desert_wellspring_fRozeN_0147.88.rar ] - Demo Superada
kHz [ kzpl_desert_wellspring_kHz_0142.89.rar ] - Demo Superada
bowaNS [ sn_centerpoint_twr_bowaaaNs_0402.36.rar ] - Demo con FPS por debajo de 85

Release #54 - 22 Nuevas Demos!Posted by kHz

11-09-2015
 None    Demos KZ   Comments: 9
releaseKZ.jpgfRozeN

cg_sp0ngebl0ck hecho en 04:53.89 ( marc0z 04:56.12 )
kzlt_village hecho en 02:26.80 ( jek 02:53.98 )
kz_dalai_rats hecho en 01:16.12 ( Enzooo. 01:17.10 )
kz_j2s_windsor hecho en 03:56.83 ( n/a **:**.** )

Aguslash

ins_air hecho en 01:18.27 ( n/a **:**.** )
kz_concise[easy] hecho en 03:04.27 ( emmalahana 03:09.17 )

marc0z]

kzpl_desert_wellspring hecho en 01:55.11 ( n/a **:**.** )
kzro_darkfury hecho en 04:37.68 ( marc0z 06:06.81 )
kz_canyon hecho en 08:14.12 ( Pepo 08:24.50 )
kz_district hecho en 03:06.08 ( marc0z 03:08.17 )
kz_ezboulder_b01 hecho en 05:07.56 ( Pepo 05:10.68 )
kz_kzsca_sewerbhop hecho en 04:59.27 ( jek 05:01.57 )
kz_kzus_mountaincrest hecho en 07:11.69 ( tanap 07:21.95 )
kz_man_castle hecho en 07:43.07 ( emmalahana 08:02.41 )

Cupe

kzra_swords hecho en 01:07.65 ( Cupe 01:11.26 )

rawe

kz_adventure2 hecho en 06:34.76 ( kUZKKK 07:58.41 )

ma0

kz_cg_4towers hecho en 03:30.67 ( n/a **:**.** )
kz_phoogi hecho en 06:52.08 ( n/a **:**.** )
kz_rd_oldmine hecho en 06:47.96 ( n/a **:**.** )
kz_to0nride hecho en 05:43.99 ( n/a **:**.** )

Sario

kz_ins_industryrun hecho en 03:21.68 ( n/a **:**.** )

Nitsuga

zr_hetablock[easy] hecho en 05:02.69 ( Pepo 05:13.02 )

Demos Rechazadas:
marc0z [ clintmo_longjumper[e]_marc0z]_0115.04.rar ] - Otra Razon
marc0z [ clintmo_longjumper[e]_marc0z]_0116.83.rar ] - Otra Razon
Cupe [ kzra_swords_Cupe_0108.02.rar ] - Demo Superada
Cupe [ kzra_swords_Cupe_0108.40.rar ] - Demo Superada
Cupe [ kzra_swords_Cupe_0108.55.rar ] - Demo Superada
marc0z [ kz_canyon_marc0z]_0819.48.rar ] - Demo Superada
marc0z [ kz_ins_industryrun_marc0z]_0330.40.rar ] - Demo Superada

releaseKZ.jpgmarc0z]

cg_sp0ngebl0ck hecho en 04:56.12 ( fRozeN 04:59.06 )
daza_militarybase hecho en 03:28.40 ( Legna 03:30.77 )
kzro_darkfury hecho en 06:06.81 ( n/a **:**.** )
kz_42_amazon hecho en 03:10.74 ( emmalahana 05:53.02 )
kz_cg_gloomy hecho en 05:04.95 ( marc0z 05:33.75 )
kz_district hecho en 03:08.17 ( n/a **:**.** )
kz_dutchtown hecho en 08:47.64 ( n/a **:**.** ) WR!!
kz_mto_gerudofortress hecho en 05:17.23 ( n/a **:**.** )
k_under hecho en 03:01.91 ( n/a **:**.** )

kUZKKK

kzfr_ramses hecho en 12:35.36 ( waldoo 20:22.50 ) WR!!
kzsca_communityblock hecho en 07:43.77 ( n/a **:**.** )

Cupe

kzra_swords hecho en 01:11.26 ( Aguslash 01:16.09 )
kzro_nightcamp hecho en 02:33.37 ( Enzooo. 03:07.99 ) WR!!

bowaaaNs

kzro_darkblock hecho en 60:51.88 ( n/a **:**.** )

rawe

kzro_smalltemple hecho en 03:00.16 ( n/a **:**.** )
kz_tomorrow hecho en 08:22.47 ( n/a **:**.** )
kz_yosemite hecho en 15:39.17 ( n/a **:**.** )
sn_minivolcano hecho en 02:38.44 ( n/a **:**.** )

ma0

kz_deserted hecho en 04:02.50 ( n/a **:**.** )
kz_memphisblock hecho en 09:32.83 ( n/a **:**.** )
sn_centerpoint_twr hecho en 04:53.51 ( n/a **:**.** )

Demos Rechazadas:
kUZKKK [ kzfr_ramses_kUZKKK_1306.83.rar ] - Demo Superada
ma0 [ kz_district_ma0_0355.29.rar ] - Demo Superada
marc0z [ kz_dutchtown_marc0z]_0915.68.rar ] - Demo Superada
ma0 [ kz_mto_gerudofortress_ma0_0521.44.rar ] - Demo Superada
rawe [ kz_tomorrow_rawe_0852.13.rar ] - Demo Superada
rawe [ kz_tomorrow_rawe_0906.76.rar ] - Demo Superada
rawe [ kz_tomorrow_rawe_0918.26.rar ] - Demo Superada
rawe [ kz_yosemite_rawe_1842.30.rar ] - Demo Superada
rawe [ sn_minivolcano_rawe_0249.40.rar ] - Demo Superada

Release #52 - 23 Nuevas Demos!Posted by Amy

13-08-2015
 None    Demos KZ   Comments: 18
releaseKZ.jpgAguslash

clintmo_bhopwarehouse hecho en 00:22.47 ( smiley 00:22.57 )

marc0z]

cosy_dusttown hecho en 07:37.80 ( marc0z 08:18.01 )
kz_desolate3 hecho en 02:51.35 ( Legna 02:57.81 )
k_ice hecho en 02:30.12 ( Enzooo. 02:32.48 )

Cupe

ex_deathdrop hecho en 01:54.71 ( Huevo 01:58.08 )
kz_tomb hecho en 07:13.14 ( Pepo 10:04.40 )
kz_viva_lasvegas hecho en 06:53.20 ( Pepo 10:18.43 ) WR!!

bowaaans

ksz_mountainvalley hecho en 04:27.74 ( waldoo 04:45.96 )
kzra_undercastle hecho en 17:41.32 ( n/a **:**.** )
kz_a2_cambodia hecho en 13:25.94 ( Pepo 14:21.08 )
kz_bkz_communityblock hecho en 09:26.25 ( n/a **:**.** )
kz_cosy_temple3 hecho en 07:58.35 ( n/a **:**.** )
kz_toon_underground hecho en 05:09.67 ( n/a **:**.** )

kUZKKK

kz_2001 hecho en 03:41.88 ( n/a **:**.** )
kz_adventure2 hecho en 07:58.41 ( n/a **:**.** )
kz_beachmountain hecho en 05:19.03 ( n/a **:**.** )
kz_gigablockier hecho en 72:22.61 ( n/a **:**.** )
kz_man_lost_island hecho en 07:32.45 ( Pepo 07:39.57 )
kz_zentemple hecho en 10:45.77 ( n/a **:**.** ) WR!!
ph_k_after hecho en 04:27.56 ( n/a **:**.** )

bowaaaNs

nobkz_mst_honduras hecho en 21:11.48 ( n/a **:**.** )

kHz

qsk_qube hecho en 05:48.73 ( kHz 08:10.27 )

rawe

ri_spacecliff hecho en 08:22.35 ( n/a **:**.** )

Demos Rechazadas:
Gonzalo. [ kzlt_village_Gonzalo._0251.11.rar ] - No-Steam
Cupe [ kz_viva_lasvegas_Cupe_0711.19.rar ] - Demo Superada
kUZKKK [ kz_zentemple_kUZKKK_1216.86.rar ] - Demo Superada
kUZKKK [ kz_zentemple_kUZKKK_1335.02.rar ] - Demo Superada
bowaNS [ nobkz_mst_honduras_bowaaans_2534.25.rar ] - Demo Superada
kUZKKK [ ri_spacecliff_kUZKKK_1139.02.rar ] - Demo Superada
rawe [ ri_spacecliff_rawe_0839.41.rar ] - Demo Superada

Release #51 - 17 Nuevas Demos!Posted by buh

28-07-2015
 None    Demos KZ   Comments: 11
releaseKZ.jpgsmiley

av_degyptianez hecho en 02:52.40 ( Aguslash 02:54.30 )
kzray_rocky-bhop hecho en 04:07.04 ( smiley 06:12.20 )

kHz

bk_icerock hecho en 02:19.60 ( Ranse 02:21.32 )
cg_coldbhop_v2 hecho en 00:57.61 ( itzmegas 00:58.07 )
kztd_endo_pipeline hecho en 02:49.24 ( Aguslash 03:05.18 )
kz_hopez hecho en 02:52.23 ( itzmegas 02:54.19 )
kz_kz-endo_portal hecho en 01:55.97 ( n/a **:**.** )
kz_xj_ezbrickjump hecho en 02:20.97 ( tanap 02:26.85 )

Aguslash

its_mistcavern hecho en 02:01.86 ( Aguslash 02:02.96 ) WR!!
kz-endo_loko hecho en 02:02.49 ( Enzooo. 02:47.60 ) WR!!

waldoo

ksz_mountainvalley hecho en 04:45.96 ( t0ti 05:20.53 )

Legna

kzro_mountainsein hecho en 06:48.66 ( n/a **:**.** )

CaBeZa

kzua_de_portal hecho en 03:56.29 ( n/a **:**.** )

f0tzis

kz_cg_tower hecho en 02:30.75 ( Pepo 02:34.64 )

Cupe

kz_kzsca_cons hecho en 03:16.23 ( n/a **:**.** ) WR!!

marc0z]

kz_man_dinocanyon hecho en 07:01.19 ( emmalahana 07:09.01 )

Madarax

rr_inside^outside hecho en 03:23.57 ( emmalahana 03:28.75 )

Demos Rechazadas:
f0tzis [ bk_icerock_f0tzis_0221.31.rar ] - Demo Superada
bowaNS [ ksz_mountainvalley_bowaaans_0435.74.rar ] - Otra Razon
bowaNS [ ksz_mountainvalley_bowaaans_0508.16.rar ] - Otra Razon
bowaNS [ kzra_undercastle_bowaaans_1813.86.rar ] - Otra Razon
bowaNS [ kz_4caves_bowaaans_0813.40.rar ] - Otra Razon
bowaNS [ kz_andy_bowaaans_0818.58.rar ] - Otra Razon
bowaNS [ kz_bkz_communityblock_bowaaans_1239.97.rar ] - Otra Razon
bowaNS [ kz_cosy_temple3_bowaaans_0805.12.rar ] - Otra Razon
Cupe [ kz_kzsca_cons_Cupe_0319.13.rar ] - Demo Superada
bowaNS [ kz_kzse_natureblock_bowaaans_0542.47.rar ] - Mapa Inexistente
bowaNS [ kz_toon_underground_bowaaans_0501.71.rar ] - Otra Razon
bowaNS [ nobkz_mst_honduras_bowaaans_2632.63.rar ] - Otra Razon
MaaDaraASD [ rr_insideoutside_Madarax_0323.57.rar ] - Mapa Inexistente